Alternate Text
روش های پذیرایی

روش های پذیرایی

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

درس روش های پذیرایی یکی از دورس اصلی دانشجویان رشته آشپزی می باشد.

حکم انتصاب

حکم انتصاب

۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

انتصاب ریاست محترم دانشگاه میزبان به عنوان سردبیر مجله علمی - پژوهشی برنامه ریزی و توسعه گردشگری دانشگاه مازندران

حکم انتصاب

حکم انتصاب

۱۸ فروردین ۱۳۹۸

عضویت کمیته عالی نظارت بر طرح های گردشگری بند(ب) ماده 100